Privacyverklaring

Versie: 1.8 (jan 2022)

Inleiding

Via onze website kunt u een afspraak maken voor een diverse type testen. Wij verwerken uw persoonsgegevens zowel voor het maken van de afspraak als voor het afnemen van de coronatest en het verwerken van de testuitslag. Wij doen dat vanzelfsprekend op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de geldende (privacy-) regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) en de Wet publieke gezondheid (Wpg).

 

Reikwijdte

Wij informeren u in deze privacyverklaring over de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken voor het maken van de afspraak, het afnemen van de coronatest en het verwerken van de testuitslag. Wij voldoen daarmee aan de informatieverplichting van artikel 13 en 14 van de AVG. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook door middel van cookies. Daarop ziet deze privacy verklaring niet. Wij verwijzen u daarvoor naar ons cookiestatement.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken. Wij zijn:

Lead Healthcare Covid Services B.V. Luitenant-Generaal van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn

E-mail: info@leadhealthcare.nl

KvK-nummer: 77307771

Onze functionaris voor de gegevensbescherming is bereikbaar via: dpo@leadhealthcare.nl.

 

Persoonsgegevens, doelen en grondslagen

Er zijn meerdere manieren om getest te worden bij onze teststraten, daarbij kunnen uw persoonsgegevens op twee manieren bij ons komen.

U maakt een afspraak via onze website, uw persoonsgegvens geeft u dan direct aan ons voor het uit voeren van de test.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u afsluiten voor het afnemen van de Covid test verwerken wij op grond van artikel 6 lid 1 onder b AVG en artikel 30 lid 3 onder a AVG de volgende persoonsgegevens:

 • Volledige naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres (voor bevestiging afspraak en terugkoppelen uitslag)
 • Mobiel nummer (idem)
 • Bezoekdatum, soort test, locatie en tijdsslot
 • Testuitslag
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens

En, als u een certificaat wenst te krijgen:

 • Geboortedatum
 • BSN en documentnummer

Indien u de test aanvraagt bij onze commerciële diensten, dan wordt ook vastgelegd:

 • Betaaltransactie gegevens

Indien u de test via Testen voor Toegang heeft aangevraagd worden er geen betaaltransacties vastgelegd.

Voor het voldoen aan artikel 21 e.v. Wpg verwerken wij op grond van artikel 6 lid 1 onder c AVG daarnaast de volgende persoonsgegevens:

 • Geboortedatum
 • Adres
 • BSN en documentnummer
 • Klachten
 • Eerste dag ziekmelding (ten behoeve van bron-en contactonderzoek GGD)
 • Testsoort

De bovenstaande zes items zijn nodig voor de GGD melding van positieve uitslagen.

Uw BSN en documentnummer wordt gecontroleerd en vastgelegd in de teststraat. Voor het afnemen van de test dient u een geldig legitimatiebewijs te tonen.

 

Verstrekking, verdere verwerking en doorgifte

Behoudens verstrekking van uw persoonsgegevens aan de GGD bij een positieve testuitslag op grond van het bepaalde in de Wpg en aan het PCR test laboratorium voor het uitvoeren van een PCR test, verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden.

Wel delen wij uw persoonsgegevens soms met onze verwerkers, zoals aan onze IT-partner die onze websites beheert en onze hostingprovider, onze notificationprovider en onze betaalprovider. Dat zijn partijen die uw persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken. Wij maken met verwerkers altijd afspraken over het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij leggen die afspraken vast in verwerkersovereenkomsten. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de EER.

 

Bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan in deze privacyverklaring is aangegeven.

Wij hanteren de onderstaande termijnen voor het verwijderen van uw persoonsgegevens:

 • Negatieve uitslag
  20 jaar na afspraakdatum.
 • Onbeoordeelbaar / analysefout
  20 jaar na afspraakdatum.
 • Afspraken zonder uitslag
  20 jaar na afspraakdatum.
 • Positieve uitslag
  20 jaar na afspraakdatum. In een speciale afgeschermde omgeving voor medische gegevens, volgens richtlijnen van VWS.
 • Afspraken zonder uitslag
  Worden niet in het medisch dossier gezet maar worden na 4 weken verwijderd uit de beheerportal.

Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden, tenzij een wettelijke bepaling tot bewaren of verdere verwerking verplicht.

 

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u recht op inzage in en correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u in bepaalde situaties recht op verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid. U kunt uw rechten effecturen door middel van de contactgegevens onder 3. Wij reageren in beginsel binnen 4 weken.

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons heeft u het recht om:

 • uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
 • rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
 • uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht - bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor onze verwerkingen maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
 • uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks - aan een andere partij over te dragen.

 

Vragen en klachten

Als u een vraag of een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan horen wij dat graag. U kunt daarvoor gebruikmaken van de contactgegevens onder 3. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging

Wij kunnen deze privacy verklaring wijzigen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen.